Jótállási feltételek 2021-tól
 
Vevőszolgálati elérhetőség
 
Telefonszám: +36-20-206-1981
E-mail cím: vevoszolgalat@merkapt.hu
 
A 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításának értelmében a Merkapt Zrt.-nél is változás lépet éltebe.
 
Az alábbi leírásban találja változásokat és Merkapt Zrt. vállalásait.
 
Hivatkozás Jelenlegi szabályozás Jogszabályváltozás  2021.01.01-től Merkapt Zrt. vállalásai.
 
1. § (1) A  jótállás  időtartama  egy év. - 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év. Kötelező garancia vállalás a 151/2003.(IX.22) kormányrendelet 1.számú mellékeltében foglalt termékekre. 
 
1. § (2) A  jótállás  időtartama  egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. (3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 
(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. (3) A vásárlást igazoló számlán és a garancia jegyen feltüntet időponttal igazolható. 
 
2. § A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyen fel kell tüntetni a következőket is:
"A vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.”  
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét  a jótállási idő végéig nem 
szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles. A jelenlegi papíralapú garanciajegy megfelel a szabályozásnak.
A garancia jegy átadása a termékátvétellel egy időpontban történik.
 
3. § Jelenleg nincs arra vonatkozó rendelkezés. Nem tehető a garancia feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 
4. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
(2) Jelenleg nincs arra vonatkozó rendelkezés, hogy hány alaklommal javítható egy termék. (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. (2) Ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat  nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
– a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő  nyolc napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség akkor vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. (1) – (2) Ilyen esetben az ügyfélnek egyeztetnie kell a Merkapt Zrt.-vel. A kitöltött garanciajegy alapján tudja ellenőrizni a csere illetve a visszatérítés szükségességét.
 
A vállalt jótállás feltételei:
a) A jótállási jegy megléte.
b) A jótállási jegy 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltak szerinti kitöltése.
c) A jótállási jegyen a kereskedő adatainak és a vásárlást igazoló, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán látható adatok egyezése.
d) A használati útmutató (kezelési leírás) szerinti működtetése.
e) Nem vállaljuk a jótállást, ha a hibát:
• nem rendeltetésszerű használat, azaz a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
• helytelen tárolás, helytelen szállítás, helytelen kezelés és rongálás esetén keletkezett meghibásodás
• elemi kár, természeti csapás okozta.